Помощ: +359 877 99 88 48

Защита на личните данни

Защита на личните данни

 

 

 

 • От 25 май 2018 г. е в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент  относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).В съответствие с това, "Ай Би Интернешанъл Груп " въвежда следните правила за обработка на лични данни:
 
 • "Ай Би Интернешанъл Груп " обработва лични данни на своите клиенти, които те предоставят при посещение на нашия уебсайт в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.
 
 • "Ай Би Интернешанъл Груп "в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни
 
 • Потребителят предоставя лични данни на "Ай Би Интернешанъл Груп " по свое желание във връзка с извършване на услугите, възложени от Потребителя. Потребителят дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни на резервационната система на "Ай Би Интернешанъл Груп".


 • Потребителят се съгласява "Ай Би Интернешанъл Груп " да предоставя личните му данни на доставчика, от когото е закупена съответната услуга .


 • Потребителят се съгласява "Ай Би Интернешанъл Груп " да предоставя името и електронния адрес, който е посочил при извършване на резервацията, на трети лица, с които "Ай Би Интернешанъл Груп " има сключени споразумения за защита на личните данни на потребителите. Тези данни могат да бъдат използвани от трети лица едниствено с цел изпращане на търговска информация на посочените електронни адреси. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация с изпращане на електронно съобщение с текст "Отказ" на адрес: office@ibbooking.com


 • При използване на интернет резервационната система, системите за търсене и закупуване на хотелски резервации, рент а кар и влакови билети, Потребителят трябва да въведе личните данни, необходими за успешното извършване на резервация и издаване на самолетен билет, хотелска резервация или друга туристическа услуга. Въведената информация, съдържа собствено и фамилно име, пол, детайли на кредитна карта, адрес на електронна поща, дата на раждане и телефон за връзка. В случай, че потребителят желае Ай Би Интернешанъл Груп да извърши услугата онлайн чекинг е необходимо да предостави номер на документ за самоличност. Използвайки интернет резервационната система, уеб-страницата, системите за търсене и закупуване на хотелски резервации рент а кар и влакови билети, Потребителят дава съгласие за обработване и предаване на неговите лични данни, както и данните на лицето/лицата, с което/които ще пътува, с цел резервиране и закупуване на самолетни билети или съответна туристическа услуга. Потребителят се съгласява, че "Ай Би Интернешанъл Груп " може да събира информация, относно (1) името на домейна на хоум сървъра, електронни адреси, типа на компютъра и типа на уеб браузъра на посетителите на сайта, (2) електронните адреси на посетителите, които комуникират с "Ай Би Интернешанъл Груп " или сайтът чрез електронен адрес, (3) информация, осигурена със знанието на потребителя в онлайн форуми, регистрационни форми и проучвания (включително име, адрес, електронен адрес и друга информация, нужна за профила на потребителя), и (4) съвкупна и специфична за потребителите информация, отнасяща се до броя на посещенията на сайта.


 • Предоставените лични данни са напълно защитени и се използват с цел маркетингов анализ и по-добро разбиране на потребностите на Потребителите, и съответно подобряване на качеството на предлаганото обслужване. Без личните данни на потребителите интернет резервационната система няма да може да се използва за извършване на резервации.


 • "Ай Би Интернешанъл Груп " се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ще обработва личните данни на Потребителят за изпълнение на своите задължения, във връзка с извършената от Потребителя резервация.


 • Данните ще се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. "Ай Би Интернешанъл Груп " като администратор на лични данни, се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени. "Ай Би Интернешанъл Груп " използва технологии, които позволяват предпазване на цялата информация, която минава през уеб-страницата, като технологията SecureSocketsLayer (SSL). С цел използване на уеб страницата, Потребителите трябва да поддържат SSL-capable браузър, като например MS Internet Explorer 9.0 (или по-нова версия), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari.


 • "Ай Би Интернешанъл Груп " е длъжен да не разкрива личните данни на Потребителя на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато "Ай Би Интернешанъл Груп " е нормативно задължен да предостави данните на съответните публични органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред; когато служителят е дал изрично съгласието си за разкриване на данните; случаите по т.3 от настоящия раздел на Общите условия на "Ай Би Интернешанъл Груп " или при други предвидени в Закона за защита на личните данни случаи; по отношение на информация, която не индивудуализира конкретно лице; по съвет на правните консултанти на "Ай Би Интернешанъл Груп "; в случай на преобразуване на "Ай Би Интернешанъл Груп "


 • "Ай Би Интернешанъл Груп " не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.


 • Потребителят има право на достъп и на поправка на личните си данни, обработвани от "Ай Би Интернешанъл Груп ", включително да иска изтриването и актуализирането им, да забрани представянето им на трети лица и др., при условията и по реда на глава V от Закона за защита на личните данни

 
 •  "Ай Би Интернешанъл Груп " предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.


 • "Ай Би Интернешанъл Груп " ще информира своевременно Потребителите на резервационната система за всички нови продукти, услуги, отстъпки и ценоразписи, промоции, рекламни кампании, предлагани на сайта. Тази информация ще се счита за поръчана от Потребителя търговска информация. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация с изпращане на електронно съобщение с текст "Отказ" на адрес: office@ibbooking.com


 • "Ай Би Интернешанъл Груп " може да постави "бисквитки"(cookies) на хард драйвърите на потребителите. Интернет бисквитките запазват информация относно индивидуалните Потребители, като например името на Потребителя, паролата му, името на акаунта му. Чрез тях "Ай Би Интернешанъл Груп " може да го разпознае и да използва информацията от неговия профил. Потребителите могат по всяко време да отхвърлят бисквитките, в случай че има такива.


 • Потребителят е съгласен "Ай Би Интернешанъл Груп " да запаметява ограничена информация за всяко търсене, направено от него и да използва тази информация също и за решаване на технически проблеми и за статистически цели.


 • Ай Би интернешанъл груп ЕООД е регистиран като администратор на лични данни към КЗЛД под номер 1407913 / 16.10.2014.

 

 

 

Този сайт използва бисквитки, като спазва всички правила и добри практики за поверителност на личните Ви данни.Защита на личните данниПовече информацияЗатвори